Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PAULINE ROMANESCO PAARDENGEDRAG

Artikel 1: Definities
1. Pauline Romanesco Paardengedag, de dienstverlener, gevestigd te Tilburg, KvK-nummer 80084974, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Pauline Romanesco
Paardengedrag.
2. De wederpartij van Pauline Romanesco Paardengedrag wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
3. Partijen zijn Pauline Romanesco Paardengedrag en opdrachtgever samen.
4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,
overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Pauline Romanesco Paardengedrag.
2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
3. De overeenkomst bevat voor Pauline Romanesco Paardengedrag steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Artikel 3: Verantwoordelijkheden opdrachtgever
1. Afname van diensten alsmede deelname aan evenementen geschiedt uitsluitend op eigen risico.
2. Tijdens het afnemen van diensten alsmede deelname aan evenementen is het dragen van een veiligheidscap en stevige schoenen verplicht. Pauline Romanesco Paardengedrag kan de deelnemer hierop wijzen, wat geen verplichting is vanuit Pauline Romanesco Paardengedrag en/of vanuit deze voorwaarden.
3. Pauline Romanesco Paardengedrag is geen vervanging van een dierenarts, osteopaat, of welke vorm van zorg van het dier dan ook.
4. De opdrachtgever informeert Pauline Romanesco Paardengedrag volledig over de gezondheidstoestand van het paard.
5. De opdrachtgever of een afgevaardigde daarvan is ten alle tijden aanwezig tijdens de training.
6. Paarden dienen te zijn gevaccineerd volgens de daarvoor geldende regels van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS).
7. Opdrachtgever is zich bewust van de onvoorspelbaarheid en eventuele risico´s die het werken met paarden met zich mee brengt en zal daarom ten alle tijden veiligheidsaanwijzingen van Pauline Romanesco Paardengedrag opvolgen of uitvoeren.

Artikel 4: Betaling
1. Facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt.
2. Betaling vindt plaats in contanten, dan wel door een overmaking van het verschuldigde bedrag door middel van een digitaal betaalverzoek, dan wel middels overmaking op het in de factuur aangegeven bankrekeningnummer.
3. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is Pauline
Romanesco Paardengedrag gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
4. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal Pauline Romanesco Paardengedrag tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de
opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan Pauline Romanesco
Paardengedrag. De incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Pauline Romanesco Paardengedrag op de opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Pauline Romanesco Paardengedrag, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Pauline Romanesco Paardengedrag te betalen.

Artikel 5: Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en hooguit 1 maand geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn
aanvaard, dan vervalt het aanbod.
2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

Artikel 6: Prijzen
1. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen zijn inclusief de verschuldigde btw, tenzij anders overeengekomen.
2. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt
berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Pauline Romanesco Paardengedrag, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend
uurtarief is overeengekomen.

Artikel 7: Intrekking opdracht
1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan Pauline Romanesco Paardengedrag op elk gewenst moment te beëindigen.
2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van Pauline Romanesco Paardengedrag te betalen.

Artikel 8: Uitvoering van de overeenkomst
1. Pauline Romanesco Paardengedrag voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Pauline Romanesco Paardengedrag heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na mondeling of schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.
4. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat Pauline Romanesco Paardengedrag of ingeschakelde derden tijdig kan beginnen aan de opdracht.
5. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat aan alle voorwaarden gesteld in offerte van Pauline Romanesco Paardengedrag en of derden is voldaan.

Artikel 9: Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Pauline Romanesco Paardengedrag in de nakoming van enige verplichting jegens
opdrachtgever niet aan Pauline Romanesco Paardengedrag kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Pauline Romanesco Paardengedrag onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Pauline Romanesco Paardengedrag kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Pauline Romanesco Paardengedrag niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Pauline Romanesco Paardengedrag niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. Pauline Romanesco Paardengedrag is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Pauline Romanesco
Paardengedrag als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 10: Verzekering
1. De opdrachtgever is jegens Pauline Romanesco Paardengedrag aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden, zijn gasten en zijn dieren.
2 De opdrachtgever dient al zijn roerende zaken, waaronder inbegrepen zijn paard, op basis waarvan de dienstverlening van Pauline Romanesco Paardengedrag betrekking heeft, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal, overlijden, gebrek in arbeid en andere schade. Alsmede dient hij, met betrekking tot zijn paard, op basis waarvan de dienstverlening van Pauline Romanesco Paardengedrag betrekking heeft, een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient het risico van het bezig van het paard te verzekeren, tevens wanneer het paard bij derden is gestald en/of door derden wordt getraind.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Pauline Romanesco Paardengedrag voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of
tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is ter aller tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Pauline Romanesco Paardengedrag zich voor dergelijke schadeveroorzakende
gebeurtenissen kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.
2. Pauline Romanesco Paardengedrag is slechts dan ten opzichte van de opdrachtgever aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door
handelingen door of namens Pauline Romanesco Paardengedrag, die in ernstige strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf dient te worden
betracht.
3. Pauline Romanesco Paardengedrag is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op terrein van opdrachtgever of terrein van derden en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door Pauline Romanesco Paardengedrag aangeboden diensten.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op deze overeenkomst tussen Pauline Romanesco Paardengedrag en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.
2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige
bepalingen onverminderd van kracht.